blog-img

Sister M. Georgine (Dorothy) Walsh

1896 – January 9, 1962