blog-img

Sr. Georgine (Dorothy) Walsh
1896 – January 9, 1962